HOME
Korea HQ : Rm 1707, 1st Block, Ace High Tech City, 3Ga 54-20, Munrae-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea ( Tel : 82-2-2634-6328     Fax : 82-2-2634-7328 )
China Office : Rm 704, A block, Huangdu square, #3008 Yitian road, Futian district, Shenzhen city,
Guangdong province, China ( Tel : 86-755-8321-2156~7     Fax : 86-755-8379-5857 )
PARTS LIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
SN74LVCH245DBLE SN74LVCH245DW SN74LVCH245DWR SN74LVCH245N
SN74LVCH245NS SN74LVCH245PW SN74LVCH245PWLE SN74LVCH245PWR
SN74LVCH322 SN74LVCH322244A SN74LVCH322244AKR SN74LVCH322245AEC
SN74LVCH32244A SN74LVCH32244AGKE SN74LVCH32244AGKER SN74LVCH32244AZKER
SN74LVCH32244KR SN74LVCH32245A SN74LVCH32245AD SN74LVCH32245ADGKER
SN74LVCH32245AEC SN74LVCH32245AG SN74LVCH32245AGKE SN74LVCH32245AGKER
SN74LVCH32245AJER SN74LVCH32245AZ SN74LVCH32245AZKE SN74LVCH32245AZKER
SN74LVCH32245AZKERG4 SN74LVCH32245AZKR SN74LVCH3224AGKER SN74LVCH32373A
SN74LVCH32373AGKE SN74LVCH32373AGKER SN74LVCH32373AZKER SN74LVCH32373AZKERG1
SN74LVCH32374A SN74LVCH32374AGKE SN74LVCH32374AGKER SN74LVCH32374AZKER
SN74LVCH32973KR SN74LVCH374A SN74LVCH374APW SN74LVCH374DWR
SN74LVCH573APW SN74LVCH573APWR SN74LVCH6244A SN74LVCH6646ANSR
SN74LVCH8T245 SN74LVCH8T245DB SN74LVCH8T245DB(NJ245) SN74LVCH8T245DBQR
SN74LVCH8T245DBR SN74LVCH8T245DGV SN74LVCH8T245DGVR SN74LVCH8T245DWR
SN74LVCH8T245NSR SN74LVCH8T245PW SN74LVCH8T245PWE4 SN74LVCH8T245PWG4
SN74LVCH8T245PWR SN74LVCH8T245RHLR SN74LVCH8T245RHLR(NJ245) SN74LVCH8T245RHLRG4
SN74LVCHGU04DCKR SN74LVCHGU04DCKRE4 SN74LVCHGU04DCKRG4 SN74LVCHI6245ADGGR
SN74LVCHR1622 SN74LVCHR162245A SN74LVCHR162245ADL SN74LVCHR162245ADL *
SN74LVCHR162245ADLR SN74LVCHR162245DGGR SN74LVCHR162245DL SN74LVCHR162445ADLR
SN74LVCHR16245 SN74LVCHR16245> SN74LVCHR16245A SN74LVCHR16245ADGG
SN74LVCHR16245ADGGR SN74LVCHR16245ADL SN74LVCHR16245ADLR SN74LVCHR16245ADLRG4
SN74LVCHR16245AG SN74LVCHR16245AGE4 SN74LVCHR16245AG-P SN74LVCHR16245AGR
SN74LVCHR16245AGR (PBF) TSSOP SN74LVCHR16245AGR (PBF), TSSO SN74LVCHR16245AGRG4 SN74LVCHR16245AGR-G4
SN74LVCHR16245AK SN74LVCHR16245AKR SN74LVCHR16245AKR R-PBGA-N56 5 SN74LVCHR16245AKR VFBGA-GQL 56
SN74LVCHR16245AL SN74LVCHR16245ALR SN74LVCHR162-45ALR SN74LVCHR16245ALR *
SN74LVCHR16245ALRG4 SN74LVCHR16245AVR SN74LVCHR16245AZRDR SN74LVCHR16245DGGR
SN74LVCHR16245DL SN74LVCHR16601DL SN74LVCHR32245A SN74LVCHR32245AKR
SN74LVCHR32245KR SN74LVCIG02DCUR SN74LVCIG0832DBVR SN74LVCIG14DCKR.
SN74LVCIG14PCKR SN74LVCIG240DBVR SN74LVCIGOODB SN74LVCIT45DBVR
SN74LVCIT45DRLR SN74LVCLG332 SN74LVCO4ADR SN74LVCO7APWR
SN74LVCO8APWR SN74LVCOOADIR SN74LVCOOADR SN74LVCOOAPW
SN74LVCP422DR SN74LVCR16224 SN74LVCR16224>> SN74LVCR162245
SN74LVCR162245_06 SN74LVCR162245DGG SN74LVCR162245DGGR SN74LVCR162245DL
SN74LVCR162245DLR SN74LVCR162245KR SN74LVCR162245PW SN74LVCR162245ZQLR(KR)
SN74LVCR16224ADGG SN74LVCR16245A SN74LVCR16245A_07 SN74LVCR16245A>
SN74LVCR16245ADGG SN74LVCR16245ADGGE4 SN74LVCR16245ADGGR SN74LVCR16245ADGGR PB FRE
SN74LVCR16245ADGGR-(PB-FREE) SN74LVCR16245ADGGRG4 SN74LVCR16245ADGGRPBFREE SN74LVCR16245ADGVDGV-48P
SN74LVCR16245ADGVR SN74LVCR16245ADGVRG4 SN74LVCR16245ADIGGR SN74LVCR16245ADL
SN74LVCR16245ADL * SN74LVCR16245ADLG4 SN74LVCR16245ADL-G4 SN74LVCR16245ADLR
SN74LVCR16245ADLR * SN74LVCR16245AGQLR SN74LVCR16245AZQLR SN74LVCR16245DGVR
SN74LVCR1624J SN74LVCR2245 SN74LVCR2245A SN74LVCR2245A_07
SN74LVCR2245ADB SN74LVCR2245ADBLE SN74LVCR2245ADBQ SN74LVCR2245ADBQR
SN74LVCR2245ADBQR * SN74LVCR2245ADBR SN74LVCR2245ADBRE4 SN74LVCR2245ADBRG4
SN74LVCR2245ADGVR SN74LVCR2245ADGVRG4 SN74LVCR2245ADW SN74LVCR2245ADW *
SN74LVCR2245ADWE4 SN74LVCR2245ADWG4 SN74LVCR2245ADW-G4 SN74LVCR2245ADWR
SN74LVCR2245ADWR * SN74LVCR2245ADWRE4 SN74LVCR2245ADWRG4 SN74LVCR2245AG
SN74LVCR2245AG> SN74LVCR2245AGQNR SN74LVCR2245ANS SN74LVCR2245ANSE4
SN74LVCR2245ANSR SN74LVCR2245ANSR * SN74LVCR2245ANSRE4 SN74LVCR2245ANSRG4
SN74LVCR2245APW SN74LVCR2245APWE4 SN74LVCR2245APWG4 SN74LVCR2245APWLE
SN74LVCR2245APWP SN74LVCR2245APWR SN74LVCR2245APWR * SN74LVCR2245APWRE4
SN74LVCR2245APWRG4 SN74LVCR2245APWR-G4 SN74LVCR2245APWRG4 * SN74LVCR2245APWT
SN74LVCR2245APWTE4 SN74LVCR2245APWTG4 SN74LVCR2245APWT-G4 SN74LVCR2245AR
SN74LVCR2245AR> SN74LVCR2245ARGYR SN74LVCR2245AZQNR SN74LVCR2245AZQNR(LER245A)
SN74LVCR2245AZQNRG1 SN74LVCR2245BPWR SN74LVCR2245PWLE SN74LVCR32245A
SN74LVCR32245AGKER SN74LVCR32245AZKER SN74LVCT138APW SN74LVCT157AD
SN74LVCT16245A SN74LVCT244BDW SN74LVCTH16245ADL SN74LVCTT240
SN74LVCU04A SN74LVCU04A_08 SN74LVCU04AD SN74LVCU04AD *
SN74LVCU04ADB SN74LVCU04ADBLE SN74LVCU04ADBR SN74LVCU04ADBR *
SN74LVCU04ADBRE4 SN74LVCU04ADBRG4 SN74LVCU04ADBR-G4 SN74LVCU04ADE4
SN74LVCU04ADG4 SN74LVCU04AD-G4 SN74LVCU04ADGVR SN74LVCU04ADGVRE4
SN74LVCU04ADGVRG4 SN74LVCU04ADGVR-G4 SN74LVCU04ADR SN74LVCU04ADR *
SN74LVCU04ADRE4 SN74LVCU04ADRG4 SN74LVCU04ADR-G4 SN74LVCU04ADT
SN74LVCU04ADT * SN74LVCU04ADTE4 SN74LVCU04ADTG4 SN74LVCU04ADT-G4
SN74LVCU04ANS SN74LVCU04ANSE4 SN74LVCU04ANSR SN74LVCU04ANSR *
SN74LVCU04ANSRE4 SN74LVCU04ANSRG4 SN74LVCU04ANSR-G4 SN74LVCU04APW
SN74LVCU04APW * SN74LVCU04APWE4 SN74LVCU04APWG4 SN74LVCU04APW-G4
SN74LVCU04APWLE SN74LVCU04APWR SN74LVCU04APWR * SN74LVCU04APWRE4
SN74LVCU04APWRG4 SN74LVCU04APWR-G4 SN74LVCU04APWT SN74LVCU04APWT *
SN74LVCU04APWTE4 SN74LVCU04APWTG4 SN74LVCU04APWT-G4 SN74LVCU04D
SN74LVCU04DBLE SN74LVCU04DR SN74LVCU04NS SN74LVCU04PW
SN74LVCU04PWLE SN74LVCU04SAPWR SN74LVCV04D SN74LVCX161284AGR
SN74LVCX16240 SN74LVCX16245 SN74LVCZ161284A SN74LVCZ161284A_05
SN74LVCZ161284A_08 SN74LVCZ161284ADGGR SN74LVCZ161284AG SN74LVCZ161284AGR
SN74LVCZ161284AGR * SN74LVCZ161284AGRG4 SN74LVCZ16240A SN74LVCZ16240ADGG
SN74LVCZ16240ADGGR SN74LVCZ16240ADGGRE4 SN74LVCZ16240ADGVR SN74LVCZ16240ADL
SN74LVCZ16240ADLG4 SN74LVCZ16240ADL-G4 SN74LVCZ16240ADLR SN74LVCZ16240ADLR *
SN74LVCZ16240AX SN74LVCZ16240DLR SN74LVCZ16244A SN74LVCZ16244ADGG
SN74LVCZ16244ADGGR SN74LVCZ16244ADGGR * SN74LVCZ16244ADGGRE4 SN74LVCZ16244ADGGRG4
SN74LVCZ16244ADGVR SN74LVCZ16244ADL SN74LVCZ16244ADLG4 SN74LVCZ16244ADL-G4
SN74LVCZ16244ADLR SN74LVCZ16244ADLR * SN74LVCZ16244DLR SN74LVCZ16245A
SN74LVCZ16245ADGG SN74LVCZ16245ADGGE4 SN74LVCZ16245ADGGR SN74LVCZ16245ADGGR *
SN74LVCZ16245ADGVR SN74LVCZ16245ADL SN74LVCZ16245ADLG4 SN74LVCZ16245ADL-G4
SN74LVCZ16245ADLR SN74LVCZ16245ADLR * SN74LVCZ16245AXDGGR SN74LVCZ16284A
SN74LVCZ240 SN74LVCZ240A SN74LVCZ240ADB SN74LVCZ240ADBR
SN74LVCZ240ADBR * SN74LVCZ240ADBRE4 SN74LVCZ240ADBRG4 SN74LVCZ240ADGV
SN74LVCZ240ADGVR SN74LVCZ240ADGVRE4 SN74LVCZ240ADGVRG4 SN74LVCZ240ADW
SN74LVCZ240ADW * SN74LVCZ240ADWE4 SN74LVCZ240ADWG4 SN74LVCZ240ADW-G4
SN74LVCZ240ADWR SN74LVCZ240ADWR * SN74LVCZ240ADWRE4 SN74LVCZ240ADWRG4
SN74LVCZ240AFPT SN74LVCZ240AHDWR SN74LVCZ240AN SN74LVCZ240ANDWR
SN74LVCZ240ANE4 SN74LVCZ240ANS SN74LVCZ240ANSE4 SN74LVCZ240ANSR
SN74LVCZ240ANSR * SN74LVCZ240ANSRE4 SN74LVCZ240ANSRG4 SN74LVCZ240APW
SN74LVCZ240APW * SN74LVCZ240APWE4 SN74LVCZ240APWG4 SN74LVCZ240APW-G4
SN74LVCZ240APWR SN74LVCZ240APWR * SN74LVCZ240APWRE4 SN74LVCZ240APWRG4
SN74LVCZ240APWT SN74LVCZ240APWT * SN74LVCZ240APWTE4 SN74LVCZ240APWTG4
SN74LVCZ240AXDWR SN74LVCZ240DWR SN74LVCZ240FPT SN74LVCZ240NSR
SN74LVCZ240PW SN74LVCZ244A SN74LVCZ244A_07 SN74LVCZ244ADB
SN74LVCZ244ADBR SN74LVCZ244ADBR * SN74LVCZ244ADBRE4 SN74LVCZ244ADBRG4
SN74LVCZ244ADGV SN74LVCZ244ADW SN74LVCZ244ADW * SN74LVCZ244ADWE4
SN74LVCZ244ADWG4 SN74LVCZ244ADW-G4 SN74LVCZ244ADWR SN74LVCZ244ADWR *
SN74LVCZ244ADWRE4 SN74LVCZ244ADWRG4 SN74LVCZ244AN SN74LVCZ244ANE4
SN74LVCZ244ANS SN74LVCZ244ANSE4 SN74LVCZ244ANSR SN74LVCZ244ANSRE4
SN74LVCZ244ANSRG4 SN74LVCZ244APW SN74LVCZ244APWE4 SN74LVCZ244APWG4
SN74LVCZ244APW-G4 SN74LVCZ244APWR SN74LVCZ244APWR * SN74LVCZ244APWRE4
SN74LVCZ244APWRG4 SN74LVCZ244APWT SN74LVCZ244APWT * SN74LVCZ244APWTE4
SN74LVCZ244APWTG4 SN74LVCZ244APWT-G4 SN74LVCZ244DWR SN74LVCZ244PWR
SN74LVCZ244QDW SN74LVCZ245A SN74LVCZ245A_08 SN74LVCZ245ADB
SN74LVCZ245ADBR SN74LVCZ245ADBR * SN74LVCZ245ADBRE4 SN74LVCZ245ADBRG4
SN74LVCZ245ADGV SN74LVCZ245ADW SN74LVCZ245ADW * SN74LVCZ245ADWE4
SN74LVCZ245ADWG4 SN74LVCZ245ADW-G4 SN74LVCZ245ADWR SN74LVCZ245ADWR *
SN74LVCZ245ADWRE4 SN74LVCZ245ADWRG4 SN74LVCZ245AN SN74LVCZ245ANE4
SN74LVCZ245ANS SN74LVCZ245ANSE4 SN74LVCZ245ANSR SN74LVCZ245ANSR *
SN74LVCZ245ANSRE4 SN74LVCZ245ANSRG4 SN74LVCZ245APW SN74LVCZ245APW *
SN74LVCZ245APWE4 SN74LVCZ245APWG4 SN74LVCZ245APW-G4 SN74LVCZ245APWR
SN74LVCZ245APWR * SN74LVCZ245APWRE4 SN74LVCZ245APWRG4 SN74LVCZ245APWT
SN74LVCZ245APWT * SN74LVCZ245APWTE4 SN74LVCZ245APWTG4 SN74LVCZ245DWR
SN74LVCZ32240A SN74LVCZ32240AGKER SN74LVCZ32240AZKER SN74LVCZ32244A
SN74LVCZ32244AGKER SN74LVCZ32244AZKER SN74LVCZ32245A SN74LVCZ32245AGKER
SN74LVCZ32245AZKER SN74LVD2G74DCU6 SN74LVDM1676 SN74LVDM977DGG
SN74LVDS104PWR SN74LVDS105 SN74LVDS105PWR SN74LVDS116DGGGR
SN74LVDS116DGGR SN74LVDS150PWRG4 SN74LVDS31 SN74LVDS31NSR
SN74LVDS32D SN74LVDS3487 SN74LVDS387 SN74LVDS387DGGR
SN74LVDS388APW SN74LVDS82DGGR SN74LVDS83 SN74LVDS83B(BGA)
SN74LVDS83BZQLR SN74LVDS83BZQLR-G4 SN74LVDS83DGG SN74LVDS83DGGR
SN74LVDS83DW SN74LVDS84 SN74LVDS84ADGG SN74LVDS84DGGR
SN74LVDS86ADGGR SN74LVDS86DGGR SN74LVDT122D SN74LVDT122PW
SN74LVDT386DGGR SN74LVDT4141T SN74LVE32ADGVR SN74LVG07DBVR
SN74LVG17DBV SN74LVG1G08DBVR SN74LVG1G08DBVRE4 SN74LVG1G08DBVRG4
SN74LVG1G86DBVR SN74LVG1G86DBVRE4 SN74LVG1G86DBVRG4 SN74LVH162240DL
SN74LVH162240DLR SN74LVH162244A SN74LVH162245 SN74LVH162245ADGG
SN74LVH16240DL SN74LVH16245ACGGR SN74LVH16245ADL SN74LVH16374ADGG
SN74LVH16543 SN74LVH16543DLEL SN74LVH16543DL-EL SN74LVH32244AGKER
SN74LVH32245AGKER SN74LVH374PWR SN74LVH574RGYR SN74LVHC16373ADGGR
SN74LVHT16245ADLR SN74LVHT245ADB SN74LVHT574PWR SN74LVIG125DBVR
SN74LVL1G18BCKR SN74LVL1G18BCKRE4 SN74LVL1G18BCKRG4 SN74LVL74AD
SN74LVO8APW SN74LVOODR SN74LVPWLE SN74LVQ04DX-LF
SN74LVQ125DDR-LF SN74LVQ14AQPWRQ1 SN74LVQ14-DWR-LF SN74LVQ14DWR-LF
SN74LVQ240-DWR SN74LVQ240DWR/AL-LF SN74LVQ244DW SN74LVQ245DW
SN74LVQ245SC SN74LVQ373SD SN74LVS01N SN74LVS139ADGVR
SN74LVS14APWR SN74LVS173ANSR SN74LVS245APWR SN74LVS574ANS
SN74LVT04D SN74LVT04D-LF SN74LVT04PW-LF SN74LVT081
SN74LVT08DR-CT-LF SN74LVT08DR-LF SN74LVT08NS SN74LVT125
SN74LVT125_06 SN74LVT125125DR SN74LVT125APWR SN74LVT125D
SN74LVT125DB SN74LVT125DBG4 SN74LVT125DBLE SN74LVT125DBR
SN74LVT125DBRG4 SN74LVT125DBR-G4 SN74LVT125DG4 SN74LVT125D-G4
SN74LVT125DR SN74LVT125DR(PEOL) SN74LVT125DR6 SN74LVT125DRG4
SN74LVT125DR-G4 SN74LVT125DW SN74LVT125HDGG-LF SN74LVT125HDGGR
SN74LVT125HDGGR/AL-LF SN74LVT125HDGGR-CT-LF SN74LVT125HDGGR-LF SN74LVT125HD-LF
SN74LVT125HDR-CT-LF SN74LVT125HDR-LF SN74LVT125NS SN74LVT125NSR
SN74LVT125NSRE4 SN74LVT125PER SN74LVT125PW SN74LVT125PWG4
SN74LVT125PW-G4 SN74LVT125PWLE SN74LVT125PWP SN74LVT125PWR
SN74LVT125PWR lx125 SN74LVT125PWRG4 SN74LVT125PWRTSSOP SN74LVT125-Q1
SN74LVT125QDRG4Q1 SN74LVT125QDRQ1 SN74LVT125QPW SN74LVT125QPWR
SN74LVT125QPWREP SN74LVT125QPWRG4Q1 SN74LVT125QPWRQ1 SN74LVT125-T
SN74LVT125-TIT-SMD SN74LVT126PW-LF SN74LVT16224 SN74LVT162240
SN74LVT162240DGG SN74LVT162240DGGR SN74LVT162240DGVR SN74LVT162240DL
SN74LVT162240DLG4 SN74LVT162240DL-G4 SN74LVT162240DLR SN74LVT162244
SN74LVT162244A SN74LVT162244ADDGR SN74LVT162244ADGG SN74LVT162244ADGGE4
SN74LVT162244ADGGR SN74LVT162244ADGGRG4 SN74LVT162244ADGV SN74LVT162244ADGVR
SN74LVT162244ADL SN74LVT162244ADL * SN74LVT162244ADLG4 SN74LVT162244ADL-G4
SN74LVT162244ADLR SN74LVT162244AGQLR SN74LVT162244AGRDR SN74LVT162244AZQLR
SN74LVT162244AZRDR SN74LVT162244BDGGR SN74LVT162244D/ZTE-LF SN74LVT162244DG
SN74LVT162244DGG SN74LVT162244DGGR SN74LVT162244DGGR-EL05 SN74LVT162244DGGR-LF
SN74LVT162244DL SN74LVT162244DLR SN74LVT162244HDGG-LF SN74LVT162244HDGGR-LF
SN74LVT162244HDLR SN74LVT162244HDLR-LF SN74LVT162244PWR SN74LVT162245
SN74LVT162245A SN74LVT162245ADG SN74LVT162245ADGG SN74LVT162245ADGGE4
SN74LVT162245ADGGR SN74LVT162245ADGGR- SN74LVT162245ADGGR * SN74LVT162245ADGGRG4
SN74LVT162245ADGR SN74LVT162245ADL SN74LVT162245ADL * SN74LVT162245ADLG4
SN74LVT162245ADL-G4 SN74LVT162245ADLR SN74LVT162245ADLR * SN74LVT162245AGQLR
SN74LVT162245AGRDR SN74LVT162245AZQLR SN74LVT162245AZRDR SN74LVT162245BDGG-LF
SN74LVT162245BDLR SN74LVT162245DGG SN74LVT162245DGGR SN74LVT162245DGGRG4
SN74LVT162245DGGR-LF SN74LVT162245DL SN74LVT162245DLR SN74LVT162245HDGGR-LF
SN74LVT162245HDLR-LF SN74LVT162245HDZTE-LF SN74LVT162245SSOP SN74LVT162373DGGR
SN74LVT162374DDG SN74LVT162374DLR SN74LVT16240 SN74LVT16240DGG
SN74LVT16240DGGR SN74LVT16240DGGRE4 SN74LVT16240DL SN74LVT16240DLG4
SN74LVT16240DL-G4 SN74LVT16240DLR SN74LVT16240DLRG4 SN74LVT16240DLR-G4
SN74LVT16244 SN74LVT16244A SN74LVT16244ADGG SN74LVT16244ADGGR
SN74LVT16244ADGGR-EL10 SN74LVT16244ADGGR-EL10 IC SN74LVT16244ADGGR-EL10IC SN74LVT16244ADL
SN74LVT16244ADLR SN74LVT16244ADW SN74LVT16244A-TIT-SMD SN74LVT16244B
SN74LVT16244B_07 SN74LVT16244BD SN74LVT16244BDGG SN74LVT16244BDGG.
SN74LVT16244BDGG/R SN74LVT16244BDGGE4 SN74LVT16244BDGGR SN74LVT16244BDGGRG4
SN74LVT16244BDGV SN74LVT16244BDGVR SN74LVT16244BDGVRG4 SN74LVT16244BDL
SN74LVT16244BDLG4 SN74LVT16244BDL-G4 SN74LVT16244BDLR SN74LVT16244BGQLR
SN74LVT16244BGRDR SN74LVT16244BLD SN74LVT16244BZQLR SN74LVT16244BZRDR
SN74LVT16244D SN74LVT16244DGG SN74LVT16244DGGR SN74LVT16244DGGR-LF
SN74LVT16244DL SN74LVT16244DLR SN74LVT16244HD/ZTE-LF SN74LVT16244HDGGR-LF
SN74LVT16244HDLR-LF SN74LVT16245 SN74LVT16245 SOP SN74LVT16245A
SN74LVT16245A. SN74LVT16245AD SN74LVT16245ADA SN74LVT16245ADG
SN74LVT16245ADGG SN74LVT16245ADGGR SN74LVT16245ADGGR * SN74LVT16245ADIGGR
SN74LVT16245ADL SN74LVT16245ADL * SN74LVT16245ADLG4 SN74LVT16245ADL-G4
SN74LVT16245ADLR SN74LVT16245ADLR * SN74LVT16245ADLRG4 SN74LVT16245ADW
SN74LVT16245AGGR SN74LVT16245APW SN74LVT16245B SN74LVT16245BDCGR
SN74LVT16245BDG SN74LVT16245BDGG SN74LVT16245BDGGE4 SN74LVT16245BDGG-LF
SN74LVT16245BDGGR SN74LVT16245BDGGR 48-TSSOP SN74LVT16245BDGGRE SN74LVT16245BDGGRE4
SN74LVT16245BDGGRG4 SN74LVT16245BDGV SN74LVT16245BDGVR SN74LVT16245BDL
SN74LVT16245BDL@TI-SSOP48 SN74LVT16245BDLG4 SN74LVT16245BDL-G4 SN74LVT16245BDLR
SN74LVT16245BDLRG4 SN74LVT16245BGQLR SN74LVT16245BGRDR SN74LVT16245BZQLR
SN74LVT16245BZRDR SN74LVT16245D SN74LVT16245DGG SN74LVT16245DGGR
SN74LVT16245DGGR(ELL) SN74LVT16245DGGR-LF SN74LVT16245DL SN74LVT16245DL-LF
SN74LVT16245DLR SN74LVT16245HD/ZTE-LF SN74LVT16245HDGGR-LF SN74LVT16245HDL-LF
SN74LVT16245HDLR-LF SN74LVT16245SOP SN74LVT1624BDGGR SN74LVT16282DBBR
SN74LVT16373 SN74LVT16373 SOP SN74LVT16373ADGGR SN74LVT16373D
SN74LVT16373DG SN74LVT16373DGG SN74LVT16373DGG-LF SN74LVT16373DGGR
SN74LVT16373DGGR-LF SN74LVT16373DL SN74LVT16373DLR SN74LVT16373DW
SN74LVT16373HDGGR-LF SN74LVT16373SOP SN74LVT16374 SN74LVT16374DGG
SN74LVT16374DGGR SN74LVT16374DGGR-LF SN74LVT16374DL SN74LVT16374DLR
SN74LVT16374DLR-LF SN74LVT16374HDGGR-LF SN74LVT16374HDLR-LF SN74LVT1637DLR
SN74LVT16452 SN74LVT16500 SN74LVT16500DGG SN74LVT16500DGGR
SN74LVT16500DL SN74LVT16500DLG4 SN74LVT16500DLR SN74LVT16500DLRG4
SN74LVT16501 SN74LVT16501DGG SN74LVT16501DGGR SN74LVT16501DGR
SN74LVT16501DL SN74LVT16501DLG4 SN74LVT16501DLR SN74LVT16501DLRG4
SN74LVT16543 SN74LVT16543ADGG SN74LVT16543ADL SN74LVT16543DGG
SN74LVT16543DGGR SN74LVT16543DGGRG4 SN74LVT16543DL SN74LVT16543DL-EL
SN74LVT16543DLG4 SN74LVT16543DLR SN74LVT16646 SN74LVT16646DGG
SN74LVT16646DGGR SN74LVT16646DGGRG4 SN74LVT16646DL SN74LVT16646DLR
SN74LVT16652HDGGR-LF SN74LVT16676DGGR SN74LVT166APWR SN74LVT16835
SN74LVT16835DGG SN74LVT16835DGGR SN74LVT16835DL SN74LVT16835DLR
SN74LVT16952 SN74LVT16952ADG SN74LVT16952ADGGR SN74LVT16952DG
SN74LVT16952DGG SN74LVT16952DGGR SN74LVT16952DGGRG4 SN74LVT16952DL
SN74LVT16952DLR SN74LVT16952DLRG4 SN74LVT175ANSR SN74LVT182502PM
SN74LVT182512 SN74LVT182512DGG SN74LVT18502PM SN74LVT18512
SN74LVT18512DGG SN74LVT18512DGGR SN74LVT19852DLR SN74LVT2244
SN74LVT2244BRGYR SN74LVT2244DBR-LF SN74LVT2244DGGR-CT-LF SN74LVT2244DGGR-LF
SN74LVT2244NSR SN74LVT2244PW SN74LVT2245ADGGR SN74LVT2245ADIGGR
SN74LVT2245DBR-LF SN74LVT2245DGGR-LF SN74LVT240 SN74LVT240A
SN74LVT240A_07 SN74LVT240A_08 SN74LVT240ADB SN74LVT240ADBE4
SN74LVT240ADBG4 SN74LVT240ADBR SN74LVT240ADBR * SN74LVT240ADBRE4
SN74LVT240ADBRG4 SN74LVT240ADBR-G4 SN74LVT240ADGVR SN74LVT240ADGVRE4
SN74LVT240ADGVRG4 SN74LVT240ADW SN74LVT240ADW * SN74LVT240ADWE4
SN74LVT240ADWG4 SN74LVT240ADW-G4 SN74LVT240ADWR SN74LVT240ADWR *
SN74LVT240ADWRE4 SN74LVT240ADWRG4 SN74LVT240ANS SN74LVT240ANSE4
SN74LVT240ANSR SN74LVT240ANSR * SN74LVT240ANSRE4 SN74LVT240ANSRG4
SN74LVT240APW SN74LVT240APWE4 SN74LVT240APWG4 SN74LVT240APW-G4
SN74LVT240APWR SN74LVT240APWR * SN74LVT240APWRE4 SN74LVT240APWRG4
SN74LVT240DB SN74LVT240DB(LX240) SN74LVT240DBLE SN74LVT240DBLX240
SN74LVT240DBR SN74LVT240DRLE SN74LVT240DW SN74LVT240DWR
SN74LVT240FPT SN74LVT240NS SN74LVT240NSR SN74LVT240PW
SN74LVT241 SN74LVT241DW SN74LVT241DWR SN74LVT241PW
SN74LVT241PWLE SN74LVT244 SN74LVT2442AIPWR SN74LVT244A
SN74LVT244AD SN74LVT244ADB SN74LVT244ADB-EL10 SN74LVT244ADBLE
SN74LVT244ADBR SN74LVT244ADLBE SN74LVT244ADR SN74LVT244ADW
SN74LVT244ADWR SN74LVT244AHDGGR-LF SN74LVT244AN SN74LVT244ANS
SN74LVT244ANS-EL20 SN74LVT244ANSR SN74LVT244APW SN74LVT244APW(LX244A)
SN74LVT244APWLE SN74LVT244APWLX244A SN74LVT244APWR SN74LVT244ASJ
SN74LVT244B SN74LVT244BD SN74LVT244BDB SN74LVT244BDBE4
SN74LVT244BDBG4 SN74LVT244BDBR SN74LVT244BDBR/BKN SN74LVT244BDBRE4
SN74LVT244BDBRG4 SN74LVT244BDW SN74LVT244BDWE4 SN74LVT244BDWG4
SN74LVT244BDW-G4 SN74LVT244BDWR SN74LVT244BDWRE4 SN74LVT244BDWRG4
SN74LVT244BDWR-G4 SN74LVT244BGQNR SN74LVT244BNS SN74LVT244BNS PB FREE
SN74LVT244BNSE4 SN74LVT244BNS-P SN74LVT244BNSPBFREE SN74LVT244BNSR
SN74LVT244BNSRG SN74LVT244BNSRG4 SN74LVT244BNSR-G4 SN74LVT244BOWR
PREV    531  532  533  534  535  536  537  538  539  540    NEXT